top of page

GRANBLEX รุ่น JA-01 หินขาวเทาสยาม

ขนาด 10x30 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 33 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น JA-02 หินสยามทราโวทีน

ขนาด 10x30 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 33 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น JA-03 หินทรายเหลือง

ขนาด 10x30 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 33 แผ่น ต่อ ตร.ม.

JA-01หินอ่อนขาวเทาสยาม
JA-02 หินอ่อนสยามทราโวทีน
JA-04 หินทรายขาวลาย
JA-05 หินทรายเขียว
JA-06 หินอ่อนครีมมาเฟล

GRANBLEX รุ่น JA-04 หินทรายขาวลาย

ขนาด 10x30 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 33 แผ่น ต่อ ตร.ม.

JA-03 หินทรายเหลือง

GRANBLEX รุ่น JA-05 หินทรายเขียว

ขนาด 10x30 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 33 แผ่น ต่อ ตร.ม.

GRANBLEX รุ่น JA-06 หินครีมมาเฟล

ขนาด 10x30 ซม. ความหนา 1.5-2 ซม.

ปริมาณการใช้ 33 แผ่น ต่อ ตร.ม.

bottom of page